зовнішнє незалежне оцінювання Алгебра і початки аналізу

тестування з Алгебра і початки аналізу

підготовка до тестування з Алгебра і початки аналізу

Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація

Купити ноутбук для учнів

Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
Алгебра і початки аналізу
Пробне тестування!

Тестування з математики

Детальніше...
Функції і їх графіки
 • Основні способи задання функції
 • Парні і непарні функції
 • Періодичні функції
 • Обмеженість функції
 • Монотонність функції
 • Проміжки знакосталості і корені функції
 • Точки мінімуму і точки максимуму функції . Екстремум функції .
 • Обернена функція
 • Елементарні функції
 • Лінійна функція
 • Обернена пропорційність
 • Квадратична функція
 • Степенева функція з цілим показником, її графік і властивості
 • Функція
 • Функція у=|х|
  Детальніше...
 • Початки теорії ймовірностей
 • Поняття множини
 • Елементи комбінаторики
  Детальніше...
 • Первісна та невизначений інтеграл.
 • Властивості невизначених інтегралів.
 • Визначений інтеграл і його властивості.
 • Таблиця невизначених інтегралів
 • Основні властивості інтегралів:
  Детальніше...
 • Елементи диференційного числення
 • Похідна функції. Похідна суми двох функцій
 • Похідна функції. Похідна добутку двох функцій
 • Похідна частки двох функцій.
 • Похідні показникової і логарифмічної функцій
 • Похідні тригонометричних функцій
 • Геометричний та механічний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції
 • Таблиця похідних
 • Правила знаходження похідних
  Детальніше...
 • Степенева, показникова і логарифмічна функції
 • Корінь n-го степеня і його властивості
 • Степенева функція з цілим показником, її графік і властивості
 • Показникова функція, її графік і властивості
 • Логарифм числа. Логарифм добутку
 • Логарифмування і потенціювання
 • Логарифмічна функція, її графік і властивості
  Детальніше...
 • Алгебраїчні нерівності
 • Числові нерівності (основні поняття)
 • Властивості числових нерівностей
 • Нерівності з одною змінною
 • Розв′язування лінійних нерівностей
 • Системи та сукупності нерівностей з одною змінною
 • Геометрична інтерпретація нерівностей
 • Нерівності другого степеня
 • Нерівності з абсолютними величинами
 • Співвідношення середнього арифметичного і середнього геометричного
 • Розв′язування нерівностей методом інтервалів
  Детальніше...
 • Тригонометричні функції
 • Кути та їх вимірювання
 • Означення тригонометричний функцій
 • Тригонометричні тотожності
 • Властивості тригонометричних функцій
  Детальніше...
 • Алгебраїчні рівняння і системи рівнянь
 • Рівності і їх властивості. Тотожності
 • Рівняння. Класифікація рівнянь. Рівносильні рівняння
 • Лінійні рівняння і рівняння, які зводяться до лінійних
 • Квадратні рівняння
 • Неповні квадратні рівняння
 • Двочленні рівняння
 • Тричленні рівняння. Біквадратні рівняння
  Детальніше...
 • Дії з алгебраїчними виразами.
 • Корінь n-го степеня з дійсного числа
 • Основні властивості коренів
 • Винесення множника з-під кореня
 • Внесення множника під значок кореня
 • Зведення підкореневого виразу до цілого вигляду
 • Звільнення дробу від ірраціональності (кореня)
 • Подібні радикали
 • Степінь дійсного числа з раціональним показником
 • Властивості степеня дійсного числа з дійсним показником
 • Середнє арифметичне і середнє геометричне. Нерівність Коші
  Детальніше...
 • Дії з алгебраїчними виразами.
 • Цілі раціональні вирази.
 • Дробові раціональні вирази.
 • Основна властивість раціонального дробу
 • Скорочення раціональних дробів
 • Зведення раціональних дробів до спільного знаменника
 • Додавання і віднімання раціональних дробів
 • Множення і ділення раціональних дробів
 • Піднесення раціональних дробів до степеня
 • Приклади на тотожні перетворення раціональних виразів
  Детальніше...
 • Дії з алгебраїчними виразами.
 • Одночлен і многочлен.
 • Сума і різниця многочленів. Правило розкривання дужок. Зведення подібних членів (доданків)
 • Множення многочлена на одночлен
 • Множення многочленів
 • Формули скороченого множення. Трикутник Паскаля
 • Виділення повного квадрата двочлена з квадратного тричлена
 • Розкладання многочлена на множники
  Детальніше...
 • Числові послідовності
 • Поняття числової послідовності
 • Арифметична прогресія
 • Геометрична прогресія
 • Нескінчено спадна геометрична прогресія
 • Деякі тотожності
  Детальніше...
 • Дії з алгебраїчними виразами
 • Види алгебраїчних виразів
 • Область визначення алгебраїчного виразу
 • Тотожньо рівні вирази
 • Степінь натурального числа з натуральним показником
 • Степінь дійсного числа з натуральним показником
 • Властивості степеня дійсного числа з натуральним показником
 • Степінь дійсного числа з нульовим і цілим від'ємним показником.
  Детальніше...
 • Числа і вирази
 • Натуральні числа
 • Арифметичні дії над натуральними числами
 • Числові вирази. Порядок арифметичних дій в числовому виразі
 • Ділення з остачею
 • Ознаки подільності натуральних чисел
 • Розклад натурального числа на прості множники
 • Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне
 • Звичайні дроби
 • Правильні і неправильні дроби, змішані дроби
 • Основна властивість дробу
 • Скорочення дробів
 • Зведення дробів до спільного знаменника
 • Додавання і віднімання дробів
 • Множення дробів
 • Ділення дробів
 • Десяткові дроби
 • Додавання і віднімання десяткових дробів
 • Множення десяткових дробів
 • Ділення десяткових дробів
 • Перетворення десяткових дробів в звичайні і навпаки. Періодичні дроби
 • Відношення. Пропорція. Властивості пропорції
 • Відсотки
 • Складні відсотки
  Детальніше...