Новини
Користувач
Пароль
Реєстрація
Зворотній зв’язок
Інструкція
Для учнів
Для вчителів
.
Як ви використовуєте Інтернет у навчанні?
шукаю потрібну інформацію
користуюсь перекладачем
спілкуюсь на форумах
проходжу онлайн-тестування
НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Баран В. Давня історія України в світлі сучасних наукових досліджень з археології //
Історія України. — 2006. — №17.
2. Баран В. Суспільний розвиток слов’ян у світі етнографії, археології та історичних
джерел // Історія в школах України. — 2006. — №7.
3. Болгов Н. Северное Причерноморье — периферийный вариант в процессе культурно-
исторического континуитета IV-VI веков // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005.
— № 5.
4. Грицюк В. Воєнні походи скіфів до Передньої Азії // Воєнна історія. — 2003. — №3.
5. Зубар В. М. Утворення Боспорської держави. // Український історичний журнал. —
1998. — № 1.
6. Отрощенко В. Віхи історії індоіранських племен на теренах Південно-Східної
Європи. // Історія в школах України. — 2004. — № 3.
7. Скржиньска М. Античні свята в Північному Причорномор’ї // Україна в Центрально-
Східній Європі. — 2005. — № 5.
8. Шалагінова О. Трипілля: дискусійні питання в сучасній науці і шкільному курсі
історії // Історія в школах України. — 2005. — № 6. — С. 46—50.
УТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК
РАННЬОФЕОДАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬ
9. Александрович В. Київська школа українського мистецтва кінця X — XII століть //
Історія в школах України. — 2003. — № 2.
10. Бабенко Р. Прикордонні землі Південно-Західної Русі і Золотої Орди (друга половин
XIII — перша половина XIV ст.) // Історія в школі. — 2000. — № 3.
11. Баран В. Археологічні культури та літописні племена напередодні утворення
Київської держави (VIII — IX ст.) // Історія в школах України. — 2003. — № 5.
12. Баран В. Витоки українського народу та походження назви “Україна”. // Історія
України. — 2002. — №14.
13. Бара н В. П ит ан н я е к он омі к и т а с оці а льн ого розв ит ку с лов ’ян . // Іс т орі я в школа х
України. — 2005. — № 5. — С. 44—50.
14. Баран В. Слов’яни у V — VII століттях нашої ери. // Історія в школах України. —
2003. — № 2, 3.
15. Баран В. У пошуках прабатьківщини слов’ян. // Історія в школах України. — 2003. —
№ 1.
16. Бережинський В. Флот Київської Русі // Воєнна історія. — 2002. — №1.2
17. Бороздіна А. Печеніги та Київська Русь: військові стосунки // Воєнна історія. — 2005.
— №5-6.
18. Васильчик В. Німецькі поселенці в Україні. // Історія в школі. — 1999. — № 10.
19. Вілкул Т. Віче в паралельних повідомленнях літописів // Український історичний
журнал. — 1998. — № 4.
20. Вілкул Т. Володимир Мономах: тексти і версії. // Український історичний журнал. —
2004. — № 1.
21. Войнович Л. Середні віки в Україні: хронологічні рамки і проблеми періодизації. //
Історія України. — 2004. — № 33—34.
22. Войтович Л. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації. //
Український історичний журнал. — 2003. — № 4.
23. Войтович Л. Штрихи до портрета князя Лева Даниловича // Україна в Центрально-
Східній Європі. — 2005. — № 5.
24. Галенко О. Три загадки Константина Баргянородного про полюддя // Ruthenica. —
Том 3.
25. Гирич І. Кирило і Мефодій. // Історія в школах України. — 2001. — № 3; 2002. — № 1.
26. Головко О. Галицька держава князів Ростиславичів в історії Центрально-Східної
Європи (ІX-XII ст.). // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
27. Головко О. Держава Романовичів та Золота Орда (40—50-і рр. XIII ст.). // Український
історичний журнал. — 2004. — №6.
28. Головко О. З історії міжкнязівської війни 1015-19 рр. на Русі // Україна в Центрально-
Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 1. — К., 2000.
29. Захарченко П. Київська Русь: державний устрій, суспільний лад та основні риси
права. // Історія України. — 2002. — № 7, 10.
30. Зубалій О., Рященко Д. Феодосій Печерський — церковний діяч Русі-України. //
Історія України. — 2004. — № 36 (388).
31. Кириленко С. Причорноморсько-Азовська Русь: історіографічний нарис. //
Український історичний журнал. — 2004. — № 3.
32. Котляр М. “Розвідка” та “розвідники” давньоруської доби. // Історія України. — 2005.
— №6, 9.
33. Котляр М. Воїн і воїнська слава очима давньоруських книжників // Український
історичний журнал. — 2005. — № 2.
34. Котляр М. З історії між князівських відносин на Русі доби удільної роздробленості. //
Історія України. — 2002. — № 41.
35. Котляр М. Київський князь Аскольд. // Історія України. — 2003. — № 18.
36. Котляр М. Київський князь Кий. // Історія України. — 2003. — № 16.
37. Котляр М. Південно-Західна Ру сь в європейській політиці ХІІ–ХІІІ ст. // Україна в
Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 3. — К., 2003.
38. Котляр М. Київські князі Кий і Аскольд // Воєнна історія. — 2002. — №1.
39. Котляр М. Розвідувальна діяльність у Київській Русі // Воєнна історія. — 2002. — №2.
40. Кріль М. Святі Кирило і Мефодій у духовному і культурному житті слов’янських
народів. // Історія України. — 2003. — № 13.
41. Моця О. З "міфів народів світу": про час появи східнослов'янських націй // Ruthenica.
— Том 1.
42. М о ц я О . К у л ь т у р а « м о в ч а з н о ї б і л ь ш о с т і » е п о х и К и ї в с ь к о ї Р у с і / / У к р а ї н а в
Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 3. — К., 2003.
43. Павленко Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження етногенезу
східнослов'янських народів у цивілізаційному контексті // Ruthenica. — Том 1.
44. Ричка В. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації. // Український історичний
журнал. — 2001. — № 2, 3, 4.
45. Симоненко М. Військове мистецтво слов’ян Київської Русі. // Історія та
правознавство. — 2005. — №5.3
46. Скоблик В. Історія Русі-України (XI — XII ст.) у контексті між цивілізаційних
відносин (особливості тоянбіанської інтерпретації). // Український історичний журнал. —
1998. — № 5.
47. Скрипник М. Політична думка в Київській Русі. // Історія України. — 2004. — № 35.
48. Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі
(XI століття). // Історія України. — 2004. — 47.
49. Толочко А. Воображенная народность // Ruthenica. — Том 1.
50. Томілович Л. Пороська земля перед і після монгольської навали. // Історія в школі. —
1999. — № 11.
51. Цукерман К. Про дату навернення хозар до іудаїзму й хронологію князювання Олега
та Ігоря // Ruthenica. — Том 2.
52. Чекова И. Эпос, мифы и мифологемы в древнейшем летописании Киевской Руси //
Ruthenica. — Том 2.
53. Чепа М.-Л. “Гріховний вчинок” Володимира Мономаха. // Історія України. — 2003. —
№ 11.
54. Шип Н. Дискусія про термін “Русь” // Український історичний журнал. — 2002. — №
6.
55. Шип Н. Етимологія і семантика терміна “Русь” // Історія України. — 2003. — № 7, 9.
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
56. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства. // Історія в школах
України. — 2003. — № 3.
57. Головко О.Б. Держава Романовичів та Золота Орда (40-50-ті pp. XIII ст.) //
Український історичний журнал. — 2004. — № 6.
58. Дашкевич Я. Українські землі в часах галицько-волинської державності (кінець X —
середина XIV ст.). // Пам’ять століть. — 2002. — № 4.
59. Живодал Ю. Портрет Данила Галицького на тлі епохи. // Історія та право. — 2005. —
№ 1.
60. І д з ьо В . К о р о л ь Д а ни л о та Г ал и ц ьк о - В о л и н сь к а д е р ж ав а X I I I с т . у в і д н о си на х з
Тевтонським орденом. // Історія України. — 2004. — № 33—34.
61. Котляр М. Галицько-Волинська Русь, Візантія і Угорщина ХІІ ст. // Україна в
Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 1. — К., 2000.
62. Котляр М. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення). // Український
історичний журнал. — 2000. — № 1.
63. Котляр М. Роман і Романовичі в історії та поезії. // Український історичний журнал.
— 2001. — № 4.
64. Островський В.В. Данило Галицький — людина, державотворень. // Історія та
правознавство. — 2004. — 1.
65. Т о л оч к о А . П р и н и м а л л и Р о м а н М с т и с л а в и ч п ос о л ь с т в о п а п ы И н н ок е н т и я I I I / /
Ruthenica. — Том 2.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ
(XIV — ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТОЛІТТЯ)
66. Александров В. Українське мистецтво XVI століття. // Історія в школах України. —
2004. — № 1.
67. Блануца А. Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим Литовським
Статутом 1566 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII
століть. Випуск 3. — К., 2003.
68. Боєчко В. Ф. (Черкаси), Чабан А. Ю. (Черкаси). Роль порубіжних територій у процесі
генезису козацтва. // Український історичний журнал. — 1999. — № 2.4
69. Бойко О. Нові явища у сфері культури у XIV—XVI століттях. // Історія в школах
України. — 1999. — № 4.
70. Бутенко В. Кшиштоф Косинський. // Історія та правознавство. — 2004. — № 5.
71. Бутенко В. Северин Наливайко. // Історія та правознавство. — 2005. — № 25.
72. Галенко О. Про татарські набіги на українські землі. // Український історичний
журнал. — 2003. — № 6; Історія України. // Історія України. — 2004. — № 20.
73. Гурбик А. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспект
проблеми). // Український історичний журнал. — 1999. — № 6.
74. Демочко В. Роль козацтва у відновленні та розвитку церковного життя в Україні у
першій половині XVII ст. // Історія України. — 2004. — № 38.
75. Захарченко П. Держава та право на землях України у складі Польщі та Речі
Посполитої (XIV—XVIII ст.). // Історія України. — 2003. — № 19, 20.
76. Захарченко П. Запорізька Січ — предтеча української гетьманської державності. //
Історія України. — 2003. — № 18.
77. Захарченко П., Вікторов І. Суспільно-політичний лад і право на землях України у
складі Великого князівства Литовського. // Історія України. — 2002. — № 33—34.
78. Коваленко Л. Петро Конашевич Сагайдачний // Воєнна історія. — 2002. — №2.
79. Корнієнко В. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного // Воєнна історія. —
2002. — №1.
80. Леп’явко С. Князь Михайло Вишневецький, офіційний патрон козацтва часів Стефана
Баторія. // Історія України. — 2002. — № 28.
81. Леп'явко С. А. (Чернігів). Українське козацтво на державній службі (початковий
період). // Український історичний журнал. — 1999. — № 3.
82. Леп'явко С. Формування світоглядних засад українського козацтва (поняття
"коза ць кого хлі б а " в ос та н ні й тре т ин і XV I с т .) / / Ук раї н а в Це нт ра льн о-С хі д ні й Є вропі .
Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 1. — К., 2000.
83. Мицик Ю. Джерела з історії козацтва. // Історія в школах України. — 2002. — № 3.
84. Мицик Ю. Дмитро Вишневецький (Байда) — історичний діяч та герой фольклорних
творів. // Історія в школах України. — 2003. — № 3.
85. Найман О. Євреї України під владою Литви і Польщі // Історія в школі. — 2005. — №
11-12.
86. Новикова Л. Чи була запорізька Січ орденом? (До питання про інтерпретацію
особливостей устрою козацької громади та її суспільної ролі А. Скальковським). // Історія
України. — 2004. — № 40.
87. Полюх М. Судочинство на Запорізькій Січі. // Історія та правознавство. — 2004. — №
19.
88. Прийдак Л. Господарство українських козаків. // Історія України. — 2002. — № 35.
89. Пуцько В. Візантійсько-київська спадщина в культурному розвитку Великого
князівства Литовського. // Український історичний журнал. — 1998. — № 5.
90. Рудницький Ю. Слуга короля, друг України (київський воєвода Стефан Хмелецький)
// Дзеркало тижня. — 2008. — 4-10 жовтня.
91. Русіна О.В. Проблеми політичної лояльності населення Великого князівства
Литовського у XIV — XVI ст. // Український історичний журнал. — 2003. — № 6.
92. Сас П. “Своя земля” у сприйнятті запорозьких козаків (початок XVII ст.). // Історія
України. — 2004 — № 36 (388).
93. Сас П. Посольство Війська Запорозького до московського царя Михайла Федорова. //
Український історичний журнал. — 2003. — № 6; 2004. — № 1; Історія України. — 2004. —
№ 21—22.
94. Стрижак В. Кримське ханство і Україна в XV—XVIII ст. // Історія та правознавство.
— 2005. — №9.
95. Чухліб Т. Військо Запорізьке — “колективний васал” у системі європейських
монархій (середина XVI століття — 1630-ті роки). // Історія України. — 2004. — № 6.5
96. Чухліб Т. Дмитро Вишневецький — герой української середньовічної пісні. // Історія
України. — 2005. — №5.
97. Чухліб Т. Король над козаками та його дружина-“отаманша”. // Історія України. —
2003. — № 7.
98. Щербак В. Витоки та становлення козацького права // Україна в Центрально-Східній
Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 1. — К., 2000.
99. Щербак В. Соціальний портрет козацької верхівки другої половини XVI — першої
половини XVII ст. // Історія України. — 2005. — № 19—20.
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ.
УТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ
100. Абраїмов В. Без Білої Церкви не було б Переяслава (Білоцерківський договір: доля і
значення). // Історія в школі. — 2001. — № 10.
101. Брехуненко В. Переяславська рада 1654 року: легенди та реалії (До проблеми
відзначення 350-річчя Генеральної ради в Переяславі). // Історія в школах України. — 2004.
— № 1.
102. Брехуненко В. Під „високу царську руку” чи під номінальну зверхність царя: ще раз
ad fonts // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
103. Гебеи Ш. Дипломатические сношения между трансильванским княжеством и
запорожским войском в 1648 году // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
104. Горобець В. М. Іван Нечай та українсько-російські змагання за Білорусь (1654—1659
рр.). // Український історичний журнал. — 1998. — № 1, 2.
105. Горобець В. Переяславсько-московський договір 1654 р. // Історія України. — 2002.
— № 9, 13.
106. Горобець В. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та
тактичні відступи другої половини 1665 р. // Український історичний журнал. — 2000.— №
1, 2.
107. Горобець В. Як запорізькі козаки від єврейської громади вдячність заслужили. //
Історія України. — 2004. — № 3.
108. Горобець В.М. Зовнішня політика гетьманату другої половини 50-х рр. XVII ст.:
впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних
геополітичних процесів // Український історичний журнал. — 2005. — № 2.
109. Гуpбик А. О. Київський полковник Антон Жданович. // Український історичний
журнал. — 1998. — № 3, 4.
110. Гурбик А. Українське військо у війні Раднотської коаліції проти Польщі: від Кракова
до Бреста // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
111. Гуржій О. І. Іван Богун: деякі міфи та реальність. // Український історичний журнал.
— 1998. — № 1.
112. Кова лен ко Л. І ва н Б огун — п олк овн ик Ві йс ьк а Зап орі зьк ог о // В оєн на і с т орі я. —
2002. — №5-6.
113. Король В. Переяславська угода без політичних та історичних міфів. // Історія в школі.
— 2004. — № 1.
114. Машкін О. “Волим за царя русского, православного” (москвофільські настрої жителів
південно-східних земель Речі Посполитої напередодні 1654 року). // Історія в школі. — 2004.
— № 1.
115. Мірошниченко М. Воєнна стратегія Богдана Хмельницького // Воєнна історія. —
2002. — №2.
116. Мицик Ю. А. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. у
першоджерелах. Нововиявлені документи з історії Національно-визвольної війни середини
XVII ст. // Український історичний журнал. — 1998. — № 6.6
117. М и ц и к Ю . З д о с л і д ж е н ь і с т о р і ї П е р е я с л а в с ь к о ї р а д и 1 6 5 4 р . / / У к р а ї н с ь к и й
історичний журнал. — 2003. — № 6; 2004. — № 1.
118. Мицик Ю. Переяславська рада 1654 р.: міфи та реальність (до проблеми відзначення
350-річчя Генеральної козацької ради в Переяславі). // Історія в школах України. — 2003. —
№ 4.
119. Найман О. Єврейські громади України під час селянсько-козацьких воєн // Історія в
школі. — 2006. — №7-8.
120. Панащенко О. Козацька тематика в образотворчому мистецтві. // Історія України. —
2004. — № 40.
121. Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство. // Пам’ять століть. — 2002. — № 1.
122. Рі за лі ті Р. (Іт алі я , Флоре нц і я). Д об а Х ме льн иц ьк ого в Ук раї ні у с ві т лі і с тори ч ної
хроніки міста Лукки. // Український історичний журнал. — 1999. — № 3.
123. Смолій В., Степанков В. Українська Національна революція 1648—1654 рр. крізь
призму століть. // Український історичний журнал. — 1998. — № 1, 2, 3; 1999. — № 1.
124. Степанков В. Михайло (Станіслав) Кричевський. // Історія України. — 2003. — № 40.
125. Ст еп а нков В. 1648 рі к: поча т ок У краї н сь кої рев олю ці ї чи «дом ової ві й ни » в Ре чі
Посполитій? // Україна в Центрально-Східні й Європі. Студії з історії XI — XVIII століть.
Випуск 3. — К., 2003.
126. Степанков В. Переяславська присяга 1654 р.: зміст і наслідки. // Український
історичний журнал. — 2003. — № 6; 2004. — № 1.
127. Степанков В. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана
Хмельницького (1648 — 1657) // Український історичний журнал. — 1995. — № 6.
128. Степанков В. Селянська війна 1648 — першої половини1652 років: основні події,
періодизація, особливості, наслідки // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
129. Степанов В. Переяслав 1654 року в історії України: міфи і дійсність // Історія в
середніх і вищих навчальних закладах України. — 2005/ — №10.
130. Стрижак В. Кримське ханство і Україна в XV—XVIII ст. // Історія та правознавство.
— 2005. — №9.
131. Українсько-російський союз 1654 року: закономірність чи випадковість? Круглий стіл
// Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. — 2005. — № 9.
132. Чухліб Т. Відповідь Українського гетьманату на російсько- польські домовленості в
Андрусові 1667р. // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII
століть. Випуск 3. — К., 2003.
133. Чухліб Т. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження
ранньомодерної української держави: причини, укладення, наслідки. // Український
історичний журнал. — 2003. — № 1, 3, 4.
134. Чухліб Т. Проблема легітимності переяславсько-московських домовленостей 1654 р.
(до 350-річчя підписання договору). // Історія України. — 2004. — № 1, 2.
135. Я ковле ва Т . У кра и нс ки й в оп рос в ру сс ко-поль с ких пе ре гов орах 60-х гг. X VII в. //
Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI — XVIII століть. Випуск 3. — К.,
2003.
136. Яковлєва Т. Украина в XVII веке: Руина, революция? // Україна в Центрально-Східній
Європі. — 2005. — № 5.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII — XVIII СТОЛІТТЯ
137. Александрович В. Українське мистецтво другої половини XVII ст. // Історія в школах
України. — 2004. — № 6.
138. Білецький Б. Семен Палій — ватажок селянсько-козацького повстання 1702—1704 рр.
// Історія України. — 2004 — № 42.7
139. Бовгиря А. “Літопис Грабянки”: питання першооснови. // Український історичний
журнал. — 2003. — № 4.
140. Бульвінський А. Г. Конотопська битва 1659 p. // Український історичний журнал. —
1998. — № 3, 4.
141. Бульвінський А. Українсько-московська війна 1658—1659 рр. // Історія в школах
України. — 2003. — № 5.
142. Бульвінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана
Виговського (серпень 1657 - серпень 1659 рр.) // Український історичний журнал. — 2005. —
№ 1.
143. Газін В. Крим — Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері
(1661—1665 рр.). // Український історичний журнал. — 2001. — № 1.
144. Газін В.В. Український гетьманат наприкінці 50-х — в першій половині 60-х рр. XVII
століття. Боротьба навколо питання про суть та прерогативи гетьманської влади // Історія в
середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — № 8.
145. Гетьман Правобережної України Андрій Могила. // Український історичний журнал.
— 2002. — № 4; 2003. — № 5.
146. Горенко-Баранівська Л. Культурно-музичне життя козацько-гетьманської держави
другої половини XVII — XVIII століттях. // Історія України. — 2004. — № 44.
147. Горобець В. Українсько-російські відносини другої половини XVII століття. // Історія
України. — 2004. — № 40.
148. Горобець В.М. Зовнішня політика гетьманату другої половини 50-х рр. XVII ст.:
впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних
геополітичних процесів // Український історичний журнал. — 2005. — № 2.
149. Гуpжій О. І. Гетьман Іван Скоропадський. // Український історичний журнал. — 1998.
— № 6; 1999. — № 1.
150. Гуржій О. Герцики та їх місце в історії України та Росії другої половини XVII — XIX
ст. // Історія України. — 2004. — № 2.
151. Король В. Велич і трагізм Григорія Потьомкіна (маловідомі сторінки життя). // Історія
в школі. — 2004 — № 7—8.
152. Кресін О.В. „Пакти й Конституції законів і вольностей Запорізького війська...” 1710 р.
// Український історичний журнал. — 2005. — № 2.
153. Кривошея В., Леляк О. Особистість та світогляд Самійла Величка. // Історія України.
— 2004. — № 16.
154. Кривошия В. Органи управління Речі Посполитої, Гетьманщини і Запорізької Січі. //
Історія України. — 2002. — № 17.
155. Машкін О. Князь Олександр Безбородько: людина, воєначальник, політик. — Історія
в школі. — № 7—8.
156. Машкін О. Останній злет Гетьманщини. // Історія в школі. — 2004. — № 4.
157. Мельник Л. Правління гетьманського уряду (1733—1735 рр.). // Український
історичний журнал. — 2001. — № 5.
158. Мельниченко В. М. Торговельні зв’язки між Лівобережною і Правобережною
Україною у другій половині XVII ст. // Український історичний журнал. — 1998. — № 1.
159. Мицик Ю З листів гетьмана І.Мазепи // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії
з історії XI — XVIII століть. Випуск 3. — К., 2003.
160. Мойсеєнко Становлення місцевого самоврядування в Україні. // Історія в школах
України. — 1999. — № 4.
161. Мойсеєнко Становлення місцевого самоврядування в Україні. // Історія в школах
України. — 1999. — № 4.
162. Новак О. Християнство в Украї ні у другій половині XVII ст. // Історія України. —
2005. — №3.8
163. П а в л е н к о С . В и р і ш а л ь н и й к р о к , а б о О б с т а в и н и т а с у т ь п і д п и с а н н я у г о д и м і ж
гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом XII. // Історія в школах України. —
2004. — № 2.
164. Папакін Г. Засновник роду Скоропадських // Історія України. — 2002. — № 2.
165. Путро О. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-
політичного портрета). // Український історичний журнал. — 2002. — №5.
166. Реєнт О. Українські землі після ліквідації Гетьманщини і поділів Польщі. // Історі я
України. — 2003. — № 48.
167. Солошенко О. Петро Калнишевський (1691—1803 рр.). // Історія та правознавство. —
2004. — № 13.
168. С о л о ш е н к о О . М . І в а н С і р к о . В і д о м і п о с т а т і в і с т о р і ї У к р а ї н и . / / І с т о р і я т а
правознавство. — 2004. — № 1.
169. Станіславський В. В. Політичні відносини Запорозької Січі й Кримського Ханства
напередодні Полтавської битви. // Український історичний журнал. — 1998. — № 1.
170. Станіславський В. В. Політичні-відносини Запорозької Січі з Річчю Посполитою та
Правобережною Україною в 1686—1699 рр. // Український історичний журнал. — 1998. —
№ 6.
171. Станіславський В. Військове співробітництво та пошук політичної взаємодії
Запорожжя й Речі Посполитої в 1686-1689 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії
з історії XI — XVIII століть. Випуск 3. — К., 2003.
172. Станіславський В. Участь лівобережного та запорозького козацтва в боротьбі з
Османською імперією (за даними неопублікованих епістолярій гетьмана Івана Мазепи
1695—1696 років) // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2005. — № 5.
173. С т ор ож е нк о І . С . (Д н і проп ет ровс ьк ). З б ройн і си ли У кра ї ни ві д ост а нн ьої т ре т ин и
XVII ст. до кінця XVIII ст. // Український історичний журнал. — 1998. — № 1.
174. Стрижак В. Кримське ханство і Україна в XV—XVIII ст. // Історія та правознавство.
— 2005. — №9.
175. Струкевич О. Пакти й Конституції Законів та Вольностей Війська Запорізького. //
Історія України. — 2005. — № 12, 13.
176. Ступак Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи // Український історичний
журнал. — 2005 — № 1.
177. Філінюк А.Г. Зовнішня політика Росії наприкінці XVIII — на початку XIX ст. та її
в п л ив н а г е оп о л і т ич н е с т ан о в и ще п р а в о б е р е жн о ї У к р аї н и / / І ст о р і я в с ер е д ні х і в и щи х
навчальних закладах. — 2005. — № 8.
178. Хохол О. Внесок українських козаків у військові формування російської армії кінця
XVII — XVIII ст. // Історія в школі. — 2004. — № 7—8.
179. Чухліб Т. Ад’ютант короля Франції Людовіка XV. // Історія України. — 2003. — № 1.
180. Чухліб Т. Московський протекторат і зовнішня політика урядів І. Самойловича й І.
Мазепи. // Історія України. — 2003. — № 47.
181. Чухліб Т. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблема
міжнародного становища українського гетьманату в 1672 – 1686 рр. // Український
історичний журнал. — 2005. — № 2.
182. Чухліб Т. Самусь Іванович (Самусь) — полковник і наказний гетьман Правобережної
України. // Історія України. — 2005. — №10, 11.
183. Чухліб Т. Україна та Польща під час правління короля Яна III Собеського: пошуки
втраченого миру. // Український історичний журнал. — 2002. — № 1.
184. Чухліб Т. Що писали західні журналісти про Україну на початку XVIII століття. //
Історія України. — 2004. — № 41.
185. Яковлєва Т. Кримсько-турецький фактор в політиці гетьманів у 60-ті рр. XVII ст. //
Український історичний журнал. — 2003. — № 2.
186. Яковлєва Т. Украина в XVII веке: Руина, революция? // Україна в Центрально-Східній
Європі. — 2005. — № 5.9
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
187. Александрович В. українське мистецтво першої половини XIX століття // Історія в
школах України. — 2005. — № 8.
188. Бойко А. Запорозьке козацтво та чумацтво. Проблема історичної спадщини останньої
чверті XVIII — середини XIX ст. на Півдні України. // Історія України. — 2004. — № 43.
189. Бойченко Н. Ідеї Кирило-Мефодіївського братства у сучасній ретроспективі. Огляд
програмного документа. // Історія України. — 2003. — № 1.
190. Вачильчук В. Німецькі поселенці в Україні. // Історія в школі. — 1999. — № 10.
191. Віднянський С., Данилюк Д. Славний будитель закарпатських русинів-українців. До
200-річчя з дня народження Олександра Духновича. // Історія України. — 2003. — № 15.
192. Волковинський В. Східна (Кримська) війна 1853—1856 рр. і Україна. // Історія
України. — 2004. — №45, 46; Український історичний журнал. — 2004. — №6.
193. Гончарук П. Питання розвитку народної освіти в Україні в планах Кирило-
Мефодіївського товариства (40-і рр. XIX ст.) (До 155-річчя з дня заснування Кирило-
Мефодіївського товариства). // Історія в школі. — 2001. — № 1.
194. Гуржій О. Герцики та їх місце в історії України та Росії другої половини XVII — XIX
ст. // Історія України. — 2004. — № 2.
195. Дудченко Г. Кирило-Мефодіївське товариство в публіцистичній та науковій спадщині
М. Драгоманова. // Український історичний журнал. — 2003. — № 3.
196. Задорожний В., Зимомря М. Юрій Гуца-Венелін — засновник славістики в Росії. //
Історія України,. — 2003. — № 20.
197. Іванко А. Д.І. Яворницький — дослідник українського козацтва і Запорізької Січі. //
Історія України. — 2002. — № 42.
198. Іванко А. Український Кремуцій Корд М.І. Костомаров. // Історія України. — 2003. —
№ 10.
199. К о л я д а І . К и р и л е н к о О . В о ж д і д е к а б р и с т і в в У к р а ї н і : п а в л о П е с т е л ь , С е р г і й
Муравйов-Апостол (історичне ессе) // Історія в школах. — 2006. — №2.
200. Коляда І. Куриленко О. «За вашу і нашу свободу». Нарис з історії польського
національно-визвольного руху (до 175-річчя польського повстання 1831 р. на Правобережній
Україні) // Історія в школі. — 2006. — №10.
201. Масненко В. Історична пам’ять і традиція становлення та розвитку національної
свідомості. // Історія України. — 2004. — № 41.
202. Тесля Ю. Новоросійський генерал-губернатор М.С. Воронцов і земля півдня України
та Криму. // Історія України. — 2004. — № 16.
203. Чепа М.-Л. Хто написав “Історію Русів”? // Історія України. — 2004. — № 39.
204. Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М.Г. Рєпніна
(1816—1834 рр.). // Український історичний журнал. — 2000. — № 4—5.
205. Шандра В. Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор М.С. Воронцов
(1823—1854). // Український історичний журнал. — 2002. — № 1, 3.
206. Шпорлюк Я. Українське національне відродження в контексті європейської історії
кінця XVIII — початку XIX століть. // Слово. — 1991. — № 3—4.
207. Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці XVIII - у
першій чверті XIX ст. // Український історичний журнал. — 2004. — №6.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
208. Аркуша О., Мудрий М. Парламентська традиція галицьких українців. Галицький
крайовий сейм 91861 — 1914) // Історія в школах України. — 205. — № 8, 10.10
209. Бевз Т. Феномен української еміграції кінця XIX—початку XX століття. // Історія
України — 2002. — № 18.
210. Бестюк І.І., Першина О.І. Аграрна проблема в Україні: пошуки шляхів вирішення. //
Історія та правознавство. — 2004. — № 1.
211. Герасименко Н. Історична спадщина М.В. Довнар-Запольського (1864 — 1934). //
Український історичний журнал. — 2003. — № 6.
212. Герасименко Н. Подвижник історичної науки О.М. Лазаревський. // // Український
історичний журнал. — 2004. — № 4, 5.
213. Гирич І. Володимир Антонович — будівничий філософських засад нової України. //
Історія в школах України. — 2004. — № 1.
214. Гирич І. Пантелеймон Куліш на тлі суспільного життя. // Історія в школі. — 2005. —
№1.
215. Гирич І. Роль історії в системі орієнтаційних цінностей: до проблеми викладання
історії України XIX—початку XX ст. // Історія в школах України. — 2003. — № 5.
216. Гісем О., Мартинюк М. Український національний рух у другій половині XIX ст.
Громадівський рух (матеріали до уроків з історії України, 9 клас). // Історія в школі. — 2005.
— №1.
217. Ді т ь кова С . Ю. Т е ма укра ї нс ьк ог о к озац т ва у фра н цузь кі й лі т е рат урі XIX — X X
століть // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — № 8.
218. Д о н і к О . М . Б л а г о д і й н і с т ь в У к р а ї н і ( X I X — п о ч а т о к X X с т . ) / / У к р а ї н с ь к и й
історичний журнал. — 2005. — № 4.
219. Д о н і к О . М . Б л а г о д і й н і с т ь в У к р а ї н і ( X I X — п о ч а т о к X X с т . ) / / У к р а ї н с ь к и й
історичний журнал. — 2005. — № 5.
220. Коляда І., Молчан О. „...Трагедия моей жизни, печаль моей души” (до 150-річчя з дня
народження „запорізького батька” Д.І. Яворницького) // Історія в школі. — 2005. — № 10.
221. Коляда І., Куриленко О. Український рух кінця 50-х — початку 60-х рр. XIX ст.:
причини активізації, особливості, наслідки діяльності // Історія в школі. — 2007. — №2.
222. Машкін О. “Народу подвиг героїчний...” (Південно-Західний край, Малоросія та
Новоросія у Вітчизняній війні 1812 р.). // Історія в школі. — 2003. — № 1.
223. Молчанов В. Добробут освітян в Україні у XIX — на початку XX століття. // Історія
України. — 2005. — № 1.
224. Молчанов В.Б. Добробут студентів України в другій половині XIX — на початку XX
ст. // Український історичний журнал. — 2005. — № 5.
225. Присяжнюк Ю., Горенко Л. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга
половина XIX ст. — 1905 р.). // Український історичний журнал. — 2000. — № 5.
226. Рокіцький О. Іван Пулюй — громадсько-політичний діяч. // Пам’ять століть. — 2002.
— № 1.
227. Сургай О. Українські підприємці-благодійники. // Історія України. — 2003. — № 8.
228. С у х е н к о Т . В . Ж і н о ч а с е р е д н я о с в і т а в У к р а ї н і ( X I X — п о ч а т о к X X с т . ) . / /
Український історичний журнал. — 1998. — № 5.
229. Ткаченко О.В. Благодійна допомога родини Терещенків медичним закладам Києва в
другій половині XIX — на початку XX ст. // Історія в середніх і вищих навчальних закладах.
— 2005. — № 7.
УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ (1900 — 1914)
230. Абросимова С. Дмитро Яворницький (до 150-річчя від дня народження) // Історія
України. — 2006. — № 1.
231. Абросимова С.В. Енциклопедист козаччини (до 150-річчя від дня народження Д.ВІ.
Яворницького) // Український історичний журнал. — 2005. — № 4.
232. Борисенко В. Не порожня Г. Піднесення революційного руху українських учителів
1905 р. // Історія України. — 2003. — № 40, 41.11
233. Волковинський В. “Чорна сотня” та її “хрещені батьки” в Україні на початку XX
століття. // Історія України. — 2002. — № 10.
234. Волковинський В. М. Організації великоросійських шовіністів в Україні на початку
XX ст. // Український історичний журнал. — 1999. — № 3.
235. Волковинський В. Україна в орбіті есерівського тероризму на початку XX століття. //
Історія України. — 2002. — № 8.
236. Д о н і к О . М . Б л а г о д і й н і с т ь в У к р а ї н і ( X I X — п о ч а т о к X X с т . ) / / У к р а ї н с ь к и й
історичний журнал. — 2005. — № 4.
237. Іванко А. М.М. Аркас — історик, композитор, просвітянин. // Історія України. —
2002. — № 33—34.
238. Іванко А. Наталія Дмитрівна Полянська-Василенко (до 120-річчя). // Історія України.
— 2004. — № 8, 9.
239. Кізченко В. Гнат Хоткевич. // Історія України. — 2003. — № 47, 48.
240. Курінна Т. Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX—на початку XX ст..
(на матеріалі краєзнавчих архівів, спогадів сучасників, невідомих джерел). // Історія України.
— 2002. — № 11.
241. Марчук В. Національно-культурні та церковно-релігійні ініціативи митрополита
Андрея Шептицького на початку XX століття // Історія в середніх і вищих навчальних
закладах України. — 2005. — №10.
242. Молчанов В.Б. Добробут студентів України в другій половині XIX — на початку XX
ст. // Український історичний журнал. — 2005. — № 5.
243. Наумов С. О. Братство тарасівців. // Український історичний журнал. — 1999. — № 5,
6.
244. Павко А. Посилення впливу політичний партій Східної Галичини на громадське
життя краю в 1900—1907 рр. // Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
245. Пастушенко Р. Василь Нагірний — піонер західноукраїнського кооперативного руху.
// Історія України. — 2002. — № 42.
246. Печериця Т. Павло Захарович Рябов (1848—1926). // Історія України. — 2004. — №
44.
247. Пироженко Л. Н.Я. Григоріїв — автор навчальних книг з історії України. // Історія в
школі. — 2000. — № 1.
248. Політичні партії та організації України наприкінці XIX—на початку XX ст. // Історія
України. — 2003. — № 10.
249. Рент О. Перші робітничі і професійні організації України. // Історія України. — 2003.
— № 33—34.
250. Струкевич О. Українська “нація до націоналізму”: пошуки критеріїв ідентичності в
Україні—Гетьманщині XVIII ст. // Український історичний журнал. — 1998. — № 6.
251. Сургай О. Видатний архітектор В. Городецький. // Історія України. — 2003. — № 9.
УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
252. Вільшанська О.М. Повсякденне життя населення України під час Першої світової
війни // Український історичний журнал. — 2004. — № 4.
253. Волковинський В.М. Бойові дії на українських землях в роки Першої світової війни //
Український історичний журнал. — 2004. — № 4.
254. Лазаревич М.В. Українські Січові Стрільці у Першій світовій війні: джерела та
історіографія // Історія у середніх і вищих навчальних закладах України. — 2005. — № 9.
255. Науменко А. Прорив Південно-Західного фронту Російської армії у 1916 р. та його
воєнно-політичні наслідки // Воєнна історія. —2006. — №3.
256. Рент О. Перша світова війна і українське суспільство // Історія України. — 2005. — №
41.12
257. Шляховий К. Генерал О.В. Самсонов. Від Таненберга до Якимівки. // Історія України.
— 2003. — № 6.
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 — 1920 РОКІВ
258. Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди Симона Петлюри. // Історія в школах
України. — 2000. — № 2.
259. Бевз Т. Протистояння парламентської і радянської моделей державності у листопаді-
грудні 1917 р. // Історія України. — 2005. — №9, 10.
260. Бестюк І.І., Першина О.І. Аграрна проблема в Україні: пошуки шляхів вирішення. //
Історія та правознавство. — 2004. — № 1.
261. Бикова Т. "Червоний терор" в Криму (1917 - 1921 рр.) // Проблеми історії України:
факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 5.
262. Бикова Т. Крим у геополітичних планах партії більшовиків (1917 - 1921 рр.) //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць.
— Випуск 9.
263. Бойко В. Реорганізація міських дум в Україні навесні 1917 р. // Український
історичний журнал. — 2003. — № 4.
264. Бойко О. Політичне протистояння Української Центральної Ради і більшовиків
(жовтень—грудень 1917 р.). // Український історичний журнал. — 2003. — № 4.
265. Боровик М. А. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр. // Український історичний
журнал. — 1999. — № 1.
266. Василенко Т. Універсали Центральної Ради: яка їх цінність для історії України. //
Історія в школі. — 2001. — № 1.
267. Верстюк В. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження). //
Український історичний журнал. — 2004. — № 3.
268. Верстюк В. Український національно-визвольний рух (березень—листопад 1917 р.). //
Український історичний журнал. — 2003. — № 3.
269. Верстюк В. Українська Центральна рада і армія // Воєнна історія. — 2007. — №1-3.
270. Вільшанська О. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни.
// Український історичний журнал. — 2004 . — № 4.
271. Волковинський В. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни. //
Український історичний журнал. — 2004. — № 4.
272. Волковинський В., Реєнт О. Україна у період великої війни (1914—1918 рр.). // Історія
України. — 2004. — № 29—32.
273. Гай-Нижник П. П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у
1917—1919 рр.// Український історичний журнал. — 1998. — № 4.
274. Гирич І. Андрій Жук: один з перших самостійників. // Історія в школах України. —
2004. — № 3.
275. Гирич І. Сергій Єфремов — лідер наддніпрянського народництва. // Історія в школах
України. — 2005. — № 3.
276. Горак В. Махно, Григор’єв, Тютюнник. Доля трьох отаманів // Воєнна історія. —
2006. — №4-6.
277. Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917—1920 рр. та причини її
поразки. // Пам’ять століть. — 2002. — № 3.
278. Гошуляк І. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній
конференції. // Український історичний журнал. — 2004 — № 2.
279. Гриневич В. Вбивство Петлюри. // Історія України. — 2003. — № 41.
280. Г р и н е в и ч В . , Г р и н е в и ч Л . Ш т р и х и д о п о р т р е т а М и х а й л а М у р а в й о в а . / / І с т о р і я
України. — 2003. — № 38—39.13
281. Гриневич Л. День РСЧА в контексті історичних міфотворень радянської доби //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць.
— Випуск 5.
282. Гусєв В. Падіння Центральної Ради — початок нової сторінки української історії. //
Історія України. — 2003. — № 19.
283. Гусєв В., Лозицька Л., “А думки все ж таки там, у цій нещасній, бідній, роздертій
країні, що зветься Україною”. // Історія України. — 2002. — № 7, 8.
284. Дерев’янко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918 р. // Пам’ять століть. —
2002. — № 2.
285. Дмитрієнко М. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919 —
1920 рр. // Український історичний журнал. — 2003. — № 6.
286. Євсєєва Т. Вище церковне управління і українська держава 1917 - 1918 рр.: конфлікт
"націоналізмів" у православному полі // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки.
Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 9.
287. Євсєєва Т. Традиції екуменізму в політиці міністерства ісповідань уряду Директорії
УНР 1919 - 1921 рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий
збірник наукових праць. — Випуск 5.
288. Жерноклеєв О., Райківський І. Володимир Темницький: сторінки політичної біографії
(до 125-річчя від дня народження). // Український історичний журнал. — 2004. — №6.
289. Завальнюк О.М. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на
національну вищу школу // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — № 8.
290. Заремба О. Єврейська культура в період національно-визвольних змагань в Україні
(1917—1920). // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — №2.
291. Зубалій О. Д., Ряшенко Д. С. Освітній рух в Україні у добу національне-державного
відродження (1917—1920 pp.). Український історичний журнал. — 1998. — № 3.
292. Іванко А. Засновник державницької школи і українській історіографії. // Історія
України. — 2003. — № 43. (Про В. Липинського).
293. Капелюшний В. Процеси культурно-національного відродження України за
революційної доби. // Історія України. — 2004. — № 33—34.
294. Капелюшний В. Українсько-російські й українсько-польські відносини в добу
революційних звершень і протистояння. // Історія України. — 2004. — № 40.
295. Ковальчук М.А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920-1921 рр. //
Український історичний журнал. — 2005. — № 1.
296. Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби
визвольних змагань. // Пам’ять століть. — 2002. — № 1.
297. Козерод О. Військові злочини армії Денікіна проти євреїв на території УНР у 1919 р.
// Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — №2.
298. Косачевич М. Збройний виступ полуботківців або розкол в національному русі
України на початку липня 1917 р. (Історія України, 10 кл. Поглиблений курс). // Історія в
школі. — 2004. — № 5—6.
299. Кройтор В. Бессарабська проблема в українсько-румунських політичних відносинах
1917—1918 рр. // Історія в школі. — 2001. — № 1.
300. Ксенко І. Микола Прокопович Василенко: штрихи до портрета. // Історія в школах
України. — 2001. — № 1.
301. Кудлай О. Б. Переговори Центральної Ради і представників Тимчасового уряду (28-30
червня 1917 р.). // Український історичний журнал. — 1999. — № 6.
302. Кудлай О.Б. Діяльність народного міністерства внутрішніх справ УНР // Український
історичний журнал. — 2005. — № 2.
303. Кульчицький С. Володимир Винниченко: перші етапи життєвого шляху // Проблеми
історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск
9.14
304. Кульчицький С. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція // Український
історичний журнал. — 2005. — № 4.
305. Кульчицький С. Новий погляд на Російську революцію 1917 року: повалення
самодержавства. // Історія в школах України. — 2004. — № 1; ... радянський чинник. // № 2;
...утворення Тимчасового уряду. // № 3; ...розстановка політичних сил. // № 4; ...”Квітневі
тези” В. Леніна та квітнева криза. // № 5, 6.
306. Кульчицький С. Останні роки життя Володимира Винниченка // Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
307. Кульчицький С. Російська революція 1917 р. // Історія України. — 2003. — № 45, 46;
2004. — № 3, 7.
308. Кульчицький С. Християн Раковський. // Історія України. — 2004. — № 47.
309. Лавров Ю. П. Початок діяльності Союзу Визволення України. // Український
історичний журнал. — 1998. — № 4, 5.
310. Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в
Східній Галичині. // Український історичний журнал. — 1998. — № 5.
311. Литвин С. Великий син України (пам’яті Симона Петлюри) // Воєнна історія. — 2002.
— №3-4.
312. Литвин С. Військо Центральної Ради: злочинна недбалість чи поріг можливого? //
Воєнна історія. — 2007. — №1-3.
313. Литвин С. Державотворча та військова діяльність Симона Петлюри в добу Директорії
Української Народної Республіки // Воєнна історія. — 2006. — №1-3.
314. Литвин С. Другий зимовий похід армії Української Народної Республіки // Воєнна
історія. — 2002. — №5-6.
315. Литвин С., Лубенець А. Будівництво Українського військово-морського флоту у добу
Центральної Ради: здобутки та помилки // Воєнна історія. — 2002. — №2.
316. Литвин С. Феномен отаманщини доби Директорії УНР в українській історіографії //
Воєнна історія. — 2006. — №4-6.
317. Лозовий В. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР.
// Український історичний журнал. — 2000. — № 5.
318. Лупандін О. І. Дмитро Дорошенко — міністр закордонних справ Української держави
1918 р. // Український історичний журнал. — 1998. — № 2.
319. Любовець О. Проблема української державності в програмах і діяльності українських
політичний партій (березень—листопад 1917 р.). // Український історичний журнал. —2003.
— № 4.
320. Матвієнко В. До питання про самовизначення Криму в 1917—1918 рр. // Український
історичний журнал. — 2003. — № 5.
321. Машкін О. Реставраційні намагання гетьманату. // Історія в школах. — 2003. — № 9.
322. Науменко А. Розбудова Українського військово-морського флоту в період Директорії
УНР // Воєнна історія. — 2007. — №1-3.
323. Осташко Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної
Ради. Український історичний журнал. — 1998. — № 3
324. Павлюк О. Дипломатія незалежних українських урядів (197—1920). // Історія
України. — 2002. — № 21—24.
325. Павлюк О. Українсько-польський союз і політика США щодо УНР у 1920 р. //
Український історичний журнал. — 2000. — № 6.
326. Пироженко Л. Дмитро Іванович Дорошенко — історик, педагог, громадський діяч. //
Історія в школах України. — 2000. — № 4.
327. Про створення української національно-державної символіки у роки визвольної
боротьби (1917-1920рр.). // Український історичний журнал. — 1999. — № 4.
328. Проник А. Російський націоналізм і Україна в добу революції й громадянської війни.
// Український історичний журнал. — 2003. — № 5.15
329. Ралдугіна Т. Штрихи до портрета спадкоємця останнього гетьмана України Данила
Скоропадського (1904—1957 рр.). (До 100-річчя з дня народження). // Український
історичний журнал. — 2004. — №6.
330. Реєнт О. Павло Скоропадський. // Історія України. — 2004. — № 17, 18, 19, 20.
331. Реєнт О. Перша світова війна й Україна: історико-теоретичні аспекти вивчення
проблеми. // Історія України. — 2004. — № 10.
332. Реєнт О., Янишин Б. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз.
// Український історичний журнал. — 2004. — № 4.
333. Рєзник В. Д. Донцов, В. Липинський в історії України: порівняльний аналіз. // Історія
України. — 2004. — № 10.
334. Сідак В. Полклвник Петро Болбочан на тлі своєї епохи // Воєнна історія. — 2006. —
№4-6.
335. Слюсаренко П. Дієва армія Української Народної Республіки в Першому зимовому
поході // Воєнна історія. — 2006. — №5-6.
336. С олд ат е нк о В . В ол од и ми р В и нн ич е н ко і його т ві р «В і д род ж ен ня на ц ії » / / Іст орі я
України. — 2004. — № 11.
337. Солдатенко В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави П. Скоропадського. //
Історія України. — 2002. — № 5.
338. Солдатенко В. Третій універсал Центральної Ради і плани федеративного переустрою
Росії. // Український історичний журнал. — 2003. — № 4.
339. Солдатенко В., Савчук Б. Союз Української галицької армії з більшовиками у січні—
квітні 1920 р. // Історія України. — 2002. — № 15.
340. Солдатенко В., Хало Л. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні у
1917—1918 рр. // Історія України. — 2003. — № 23—24.
341. Соловйова В. Основні напрями дипломатичної діяльності Української Держави //
Історія України. — 2006. — №18.
342. Степаненко Г. Православне парафіяльне духовенство на українських землях
Російської імперії в роки Першої світової війни (1914 — лютий 1917 р.). // Український
історичний журнал. — 2004. — № 5.
343. Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917—1920). //
Історія в школі. — 1999. — № 5—8, 11, 12; 2000. — № 3, 4, 9, 11—12; 2001. — № 9.
344. Сусоров С. За межею: революційність і криміналітет. // Історія України. — 2004. — №
4.
345. Сушко О. Організаційно-господарські форми денаціоналізації промисловості України
(20-ті рр. XX ст.). // Український історичний журнал. — 2003. — № 4.
346. Тюрменко І. І. Іван Огієнко — головуповноважений уряду УНР (листопад 1919 -
жовтень 1920 pp.). // Український історичний журнал. — 1999. — № 5, 6.
347. Хміль І. Вплив ІІІ універсалу на посилення національно-визвольного руху в регіонах
України. // Український історичний журнал. — 2004. — № 2.
348. Чмир М. В. Військові нагороди в Західноукраїнській Народній Республіці (1918—
1919 рр.). // Український історичний журнал. — 1999. — № 5.
349. Шевченко В. Українська Центральна Рада: демократичність, легітимність,
правотворчість (1917—1918). // Історія України. — 2005. — №3.
350. Янковська О.В. Культурне життя в Україні у період національно-демократичної
революції 1917 — 1920 рр. // Український історичний журнал. — 2005. — № 2.
351. Яремчик В. Вплив державотворення в Наддністрянській Україні на розвиток
національно-визвольного руху в західноукраїнських землях. // Український історичний
журнал. — 2003. — № 4.
352. Соловйова В. Основні напрями дипломатичної діяльності Української Держави //
Історія України. — 2006. — №18.16
УКРАЇНСЬКА РСР В УМОВАХ НЕПУ
(1921 — 1928 РОКАХ)
353. Бестюк І.І., Першина О.І. Аграрна проблема в Україні: пошуки шляхів вирішення. //
Історія та правознавство. — 2004. — № 1.
354. Борисов В. Л. (Дніпропетровськ). Українізація та розвиток загальноосвітньої школи в
1921-1932 рр. // Український історичний журнал. — 1999. — № 2.
355. Гирич І. В’ячеслав Липинський — узасаднювач української державницької ідеї //
Історія в школах України. — 2005. — № 8, 9.
356. Гісем О. Створення повноважного представництва (посольства) УСРР у Польщі. //
Історія в школі. — 2004. — № 9.
357. Гусєв В. Депортація групи української інтелігенції за кордон 1922 року. // Історія
України. — 2003. — № 46.
358. Дорошко М. Боротьба за владу рад у більшовицькій партії в 1923-1925 роках та її
вплив на розстановку сил у партійно-державній верхівці УСРР // Проблеми історії України:
факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
359. Єременко Т. І. Політичні та дипломатичні відносини радянської України з Польською
Республікою (1921—1923 pp.). // Український історичний журнал. — 1998. — № 4.
360. Камаралі С. Юридичне оформлення СРСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу.
// Історія України. — 2004. — № 4.
361. Козенюк В. «ЗАКОРДОТ» у системі спецслужб радянської України // Воєнна історія.
— 2002. — №1.
362. Котляр Н. Політика коренізації в Криму в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 9.
363. Кузьменко М. Система освіти в УРСР у 1920-х рр.: історико-теоретичний аспект. //
Український історичний журнал. — 2004. — № 5.
364. Михненко А. Розвиток важкої промисловості та сільського господарства Донбасу у
20-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник
наукових праць. — Випуск 5.
365. Мовчан О. Профспілкове будівництво в УСРР. 1920-1928 рр. // Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 5.
366. Мороз І. П. Голод 1921—1923 років на Україні. // Історія в школі. — 2003. — № 11—
12.
367. Олійник М. Політика державних та партійних органів України щодо приватних
підприємств у період непу. // Український історичний журнал. — 2001. — № 1.
368. Саєнко М. Перші українські танки та артилерійські тягачі // Воєнна історія. — 2002.
— №2.
369. Сушко О. Кустарні промисли в Україні в період непу. // Пам’ять століть. — 2002. —
№ 4.
370. Сушко О. Ставлення більшовицької партії до приватного підприємництва в Україні
(1921—1927 рр.). // Пам’ять століть. — 2002. — № 1, 2.
371. Якубова Л. Політика аграризації єврейства: соціальні та економічні наслідки (20-і –
початок 30-х рр. ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки.
Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
УКРАЇНСЬКА РСР В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
(1928 — 1939 РОКАХ)
372. Бем Н. Мора льн о-п олі т и чни й ст а н у краї н с ького с е лян ст ва в у мова х голодомору //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць.
— Випуск 10.17
373. Бем Н. Ставлення українського селянства до ліквідації куркульства як класу та
суцільної колективізації сільського господарства (1930-1931 рр.) // Проблеми історії України:
факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 9.
374. Брюховецький М. Економічні закономірності та причини згортання непу // Історія в
школі. — 2006. — №2.
375. Верменич Я. Реформування адміністративно-територіального устрою УРСР у 20-30-х
рр.: прорахунки й уроки // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки.
Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
376. Веронська Г., Остапко Т. Участь українських зарубіжних та громадських організацій в
акціях протесту 30-х рр. XX ст. проти голодомору в УСРР. // Український історичний
журнал. — 2003. — № 5.
377. Веселова О. Висвітлення голоду 1932 — 1933 рр. у збірниках документів і матеріалів.
// Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
378. Ган ж а О . Опі р се лян с тв а п олі т иці с уці ль ної колек ти ві з ац ії в Укра ї ні // Проб ле ми
історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск
5.
379. Ганжа О. Опір селянства України політиці суцільної колективізації // Проблеми
історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск
10.
380. Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор? Чи можлива нова
інтерпретація? // Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
381. Гриневич Л. “... Прийняли скорочення постачання другорядних споживачів...”:
хлібозаготівельні кампанії і голод 1928-1929 рр. в Україні // Проблеми історії України:
факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
382. Гриневич Л. Сталінська “революція згори” та голод 1933 р. як фактори політизації
української спільноти. // Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
383. Даниленко В., Кузьменко Г. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду. //
Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
384. Єфименко Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р.
// Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
385. Єфіменко Г. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР
(1932 - 1938) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник
наукових праць. — Випуск 5.
386. Жерноклеєв О., Райківський І. Володимир Темницький: сторінки політичної біографії
(до 125-річчя від дня народження). // Український історичний журнал. — 2004. — №6.
387. Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом „ліквідації” українського
націоналізму? // Український історичний журнал. — 2005. — №2.
388. Киридон А.М. Українська православна церква (1930-1936 рр.) // Український
історичний журнал. — 2005. — № 3.
389. К о ва л ьч у к О . У к р а ї нці в С РС Р . Пі д н е се нн я н ац і он а л ьн о - к у л ь ту р но г о р у х у (д р у га
половина 20—початок 30-х рр. XX ст.). // Історія України. — 2003. — № 12, 13.
390. Король В. Трагедія голоду 1932—1933 років: погляд з відстані часу. // Історія в школі.
— 2003. — № 11—12.
391. Куглер С. Становлення тоталітаризму та українські робітники. // Історія в школах
України. — 2000. — № 1.
392. Кульчицький С. Великий голод. // Історія в школах України. — 2003. — № 3.
393. Кульчицький С. Голод 1933 р. — CD.
394. Кульчицький С. Історичне місце української радянської державності. // Історія в
школах України. — 2002. — № 6, 2002; 2003. — № 1.
395. Кульчицький С. Криза колгоспного ладу. // Український історичний журнал. — 2003.
— № 5.18
396. Кульчицький С. Опір селянства суцільній колективізації. // Український історичний
журнал. — 2004 — № 2.
397. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні (по сторінках однієї забутої
книги). // Історія України. — 2003. — № 42, 43.
398. Кульчицький С. Проблема колективізації сільського господарства в сталінській
“революції згори”. // Історія України. — 2005. — № 29—32. — С. 4—20, 77—80.
399. Кульчицький С. Сталінська індустріалізація України. // Історія України. — 2004. —
№5.
400. Кульчицький С. Християн Раковський. // Історія України. — 2004. — № 47.
401. Кульчицький С. Українській Голодомор в радянській державі-комуні // Дзеркало
тижня. — 2008. — 13-19 вересня.
402. Марочко В. “Торгсин”: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932—
1933). // Український історичний журнал. — 2003. — № 3.
403. Марочко В. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії
голодомору 1932 — 1933 рр. в Україні. // Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
404. Машкін О., Войцехівський Ю. “Сталин — это Ленин сегодня”: портрет “червоного
диктатора” на тлі його чергових роковин. // Історія в школі. — 2004. — №11-12.
405. Москаленко В. Місцеві ради УСРР в період голоду 1931—1933 років. // Історія в
школах України. — 2000. — № 1.
406. Нікольський В.М. Соціальний склад репресованих в Україні у 1937 р. // Український
історичний журнал. — 2005. — № 2.
407. Пиріг Р. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України. // Український
історичний журнал. — 2003 . — № 5.
408. Прилуцький В. Опір молоді політиці правлячого режиму в УСРР в період
утвердження тоталітарного ладу (1928 - 1936 рр.). // Проблеми історії України: факти,
судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 5.
409. Романюк І. Українське село в лещатах паспортної системи. // Історія в школі. — 2001.
— № 7.
410. Сидорук А. Історія, дипломатія і мораль // Дзеркало тижня. — 2008. — 12-18 липня.
411. Солдатенко В. Нарком Микола Скрипник. // Український історичний журнал. — 2002.
— № 1, 2.
412. Солдатенко В. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. // Історія України. —
2002. — № 25—27.
413. Солдатенко В. Українізація — життєвий апогей Миколи Скрипника. // Пам’ять
століть. — 2002. — № 2.
414. Сургай Л. Павло Федотович Альошин. // Історія України. — 2003. — № 18.
415. Шаповал Ю. ДПУ—НКВС в Україні у 20—40-і рр. XX ст. // Історія України. — 2004.
№ 13.
416. Шаповал Ю.І. Справа „Спі лк и виз волення Ук раїни”: погля д із відстані 75 років //
Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
417. Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20—30-і
роки): коренізація і денаціоналізація. // Український історичний журнал. — 1998. — № 6;
1999. — № 1.
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921 — 1939 РОКАХ
418. Андріїв Є. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. // Історія та правознавство.
— 2004. — № 10.
419. Васюта І. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918—1939 рр.). //
Український історичний журнал. — 2001. — № 5.19
420. В є д єн є є в Д . С пе ці а ль ні пі д розд і ли У кра їн с ької ві й сь кової орган і за ці ї (1920 - поч .
1930-х рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник
наукових праць. — Випуск 5.
421. Гісем О. Нарис розвитку національно-визвольного руху на Закарпатті у 1918—1939
рр. // Історія в школі. — 2003. — № 2, 3.
422. Дробот І. Суспільно-політичне життя буковинських українців (1920 — 30-й роки). //
Пам’ять століть. — 2002. — № 1.
423. Касьянов Г. Ідеологія ОУН.: історико-ретроспективний аналіз. // Український
історичний журнал. — 2004. — № 1, 2.
424. Комар В. “Українське питання” в політиці урядів Польщі (1926—1939 рр.). //
Український історичний журнал. — 2001. — № 5.
425. Кройтор В. Хотинське національно-визвольне повстання 1919 р. // Історія в школі. —
2001. — № 5.
426. Кузьмінець О. Андрій Мельник. // Історія України. — 2005. — №2.
427. Кузьмінець О. Євген Коновалець. // Історія України. — 2004. — № 46.
428. Кульчицький В. Формування українсько-польського кордону (1918—1945). // Історія
України. — 2004. — № 33—34.
429. Марценюк Р. Проблеми відродження українства на Закарпатті (1919—1939 рр.). //
Пам’ять століть. — 2002. — № 2.
430. Піддубний І. Політичне життя українців в Північній Буковині у перше міжвоєнне
десятиліття (1918—1928 рр.). // Український історичний журнал. — 2001. — № 5.
431. Рєзник В. Д. Донцов, В. Липинський в історії України: порівняльний аналіз. // Історія
України. — 2004. — № 10.
432. Сенюк М. Міжнародна діяльність українських студентських організацій Галичини в
20—30-і роки XX століття. // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — №1.
433. Стоколос Н.Г. Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918—1939 рр.) щодо
православної церкви і українців // Український історичний журнал. — 2005. — № 5.
434. Худанич В. Карпатська Україна — пролог відродження української державності. //
Історія України. — 2003. — № 17, 19.
435. Ярош Б. Західноукраїнські землі напередодні Другої світової війни. // Історія України.
— 2004. — № 20.
436. Ясь О. Борис Крупницький (До 110-річчя від дня народження). // Український
історичний журнал. — 2004. — № 5, 6.
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(1939 — 1945)
437. Андріїв Е. Проблема ОУН і УПА: історія та сьогодення. // Історія та право. — 2004.
— № 17.
438. Андріїв Е. Український національно-визвольний рух (1939—1956). Опорні таблиці. //
Історія та правознавство. — 2005. — № 1, 4.
439. Беркгоф К. Чи було релігійне відродження в Україні під час нацистської окупації? //
Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
440. Бороть б а й д і я льн іс т ь О УН пі д ч а с ві й ни . Д окум ен т и і ма т е рі а ли. / / Укра ї н сь ки й
історичний журнал. — 2000. — № 2.
441. Бузало В. Нагороди захисників Вітчизни (ордени і медалі Великої Вітчизняної війни).
// Історія в школах України. — 2004. — № 9—10.
442. Васильєв В.Ю. Україна в політиці керівництва СРСР напередодні Другої світової
війни // Український історичний журнал. — 2005. — № 1.
443. Веденєєв Д. Провідний пропагандист визвольного руху // Історія України. — 2002. —
№ 2.
444. Веденєєв Д. Творець повстанської армії. // Історія України. — 2002. — № 13.20
445. Вєдєнєєв Д. Розвідувальна діяльність Української Повстанської Армії (1943 – 1945
рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових
праць. — Випуск 10.
446. Вєдєнєєв Д. Військово-польова жандармерія — спеціальний орган Української
повстанської армії // Воєнна історія. — 2002. — №5-6.
447. Вєдєнєєв Д., Шаповал Ю. Роман Шухевич: таємниця загибелі (до 95-річчя з дня
народження) // Воєнна історія. — 2002. — №2.
448. Вєтров І. Тотальне зруйнування індустріальних центрів України під час відступу
німецько-фашистських військ та їх союзників. // Історія в школі. — 1999. — № 10.
449. Внуковський Т. Українське самостійницьке підпілля Трансністрії: організаційна
структура та кількісний склад. // Історія та право. — 2004. — № 17.
450. Вознюк Ю. Україна в геостратегічних планах гітлерівського рейху // Воєнна історія.
— 2003. — №5-6.
451. Войцеховський Ю. Волинська трагедія: погляд крізь роки. // Історія в школі. — 2003.
— № 5—6.
452. Глантц Д. (США, Нью-Йорк). Прелюдія Курської битви: стратегічні операції
радянських військ (лютий—березень 1943 р.). // Український історичний журнал. — 1998. —
№ 4.
453. Голиш Г.М. Наслідки німецько-радянської війни для неповнолітніх громадян України
// Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
454. Гордієнко В. В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в
Україні. // Український історичний журнал. — 1998. — № 3.
455. Гриневич В. Червона армія у війнах і військових конфліктах 1939-1940 рр.: військово-
політичні, ідеологічні та соціально-психологічні аспекти // Проблеми історії України: факти,
судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 10.
456. Гриц а к Я . Ук раї нс ь ка П овст а нс ь ка армі я: мі ж і с т орі є ю т а п олі ти кою. / / Іс т орі я в
школах України. — 2005. — № 3.
457. Гуз А., Штоквиш О. Організація партизанського руху органами держбезпеки на
території України (1941—1942 рр.). // Історія в школі. — 2001. — № 11—12.
458. Деревінський В. Пропагандистська діяльність ОУН-УПА. // Пам’ять століть. — 2002.
— № 4.
459. Деревінський В. Політична діяльність Української повстанської армії (етносоціальний
аспект) // Воєнна історія. — 2002. — №5-6.
460. Жигло В. Буденне життя харків’ян у період німецької окупації (1941—1943 рр.). //
Історія та правознавство. — 2005. — № 26.
461. Зінченко Ю. Кримсько-татарська проблема: історія та сучасність (до 60-річчя
депортації). // Український історичний журнал. — 2004. — № 3.
462. Іванов О.Ф., Іваньков І.О. Політика нацистського режиму стосовно етні чних німців
України // Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
463. Іллюшин І. До питання про волинську трагедію в 1943—1944 рр. // Український
історичний журнал. — 2003. — № 3.
464. Касьянов Г. Ідеологія ОУН.: історико-ретроспективний аналіз. // Український
історичний журнал. — 2004. — № 1, 2.
465. Кентій А.В., Лозицький В.С. Партизанський рух 1941-1944 рр. в Україні //
Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
466. Коваль М. Друга світова війна та історична пам’ять. // Український історичний
журнал. — 2000. — № 3—4.
467. Костенко Ю. Морально-психологічний стан Червоної армії в ході перших боїв
(червень 1941 р.). // Воєнна історія. — 2002. — №3-4.
468. Король В.Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943-1944 рр.) //
Український історичний журнал. — 2005. — № 1.21
469. Король В. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти). // Історія в школі.
— 2003. — № 10.
470. Король В. Важка осінь 1944-го (до 60-річчя визволення України від гітлерівських
загарбників). // Історія в школі. — 2004. — № 10.
471. Король В. Велика Вітчизняна війна: першоджерела проти міфів. // Історія в школі. —
2004. — № 5—6.
472. Король В. Військові втрати слов’янських народів СРСР у роки Великої вітчизняної
війни. // Історія в школі. — 2000. — № 5—6.
473. Король В. Оборона Києва: героїзм і трагедія. // Історія в школі. — 2001. — № 9.
474. Король В. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941—
1944 рр. // Історія в школі. — 2001. — № 11—12.
475. Король В. Трагізм 1941-го року (До 60-річчя початку Великої вітчизняної війни). //
Історія в школі. — 2001. — № 7.
476. Король В. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія (маловідомі сторінки) // Воєнна
історія. — 2003. — №5-6.
477. Король В. Скільки ж все-таки солдатських життів забрала у нас перемога над
фашизмом? // Воєнна історія. — 2005. — №3-4.
478. Король В. Трагедія 1941 року // Воєнна історія. — 2002. — №3-4.
479. Кульчицький С. Безповоротні втрати України в Другій світовій війні. // Історія
України. — 2004. — № 21—22.
480. Кульчицький С. Ідеологія і практика українського право радикального руху в
довоєнній Польщі (1920—1939 рр.). // Історія в школах України. — 2002. — № 3.
481. Кульчицький С. Ніхто не забутий? (До проблеми кількості жертв останньої світової
війни). // Історія в школах України. — 2004. — № 9—10.
482. Кульчицький С. Плани А. Гітлера щодо України. // Історія України. — 2004. — №
23—24.
483. Кульчицький С. Чому А. Гітлер напав на СРСР 1941 року? // Історія України. — 2004.
— № 14.
484. Кучер В. Партизанський рух в Україні 1941 — 1944 рр.: погляд з сьогодення. // Історія
в школах України. — 2004. — № 9—10.
485. Кучер В. Радянський партизанський рух у початковий період війни: воєнно-
політичний вимір. // Історія України. — 2002. — № 19—20, 21—24.
486. Лавер О. Про людські втрати в україно-польському етнічному конфлікті в роки
Другої світової війни // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий
збірник наукових праць. — Випуск 9.
487. Ланько О. Морський десант до Феодосії (1941-1942 рр.) // Воєнна історія. — 2005. —
№3-4.
488. Левітас Ф. Нацистський концтабір смерті — Аушвіц-Освєнцим. // Історія в школі. —
2005. — №1.
489. Левітас Ф. 1941: за мить до трагедії // Історія в школі. — 2006. — №7-8.
490. Левітас Ф. Бабин Яр: 65 років тому // Історія в школі. — 2006. — №10.
491. Ліпкан А. Боротьба УПА з німецьким окупаційним режимом // Воєнна історія. —
2002. — №5-6.
492. Ліпкан А. Воєнна агресія Німеччини і СРСР проти Польщі і українське питання //
Воєнна історія. — 2002. — №3-4.
493. Лис е нко О . Дні п ровс ька в і йс ьк ов а флоти лі я в обороні Києва у 1941-му / / Воєн на
історія. — 2002. — №3-4.
494. Литвин В. Україна в роки окупації. З циклу статей “Україна в Другій світовій війні”. //
Історія в школах України. — 2005. — №1, 7—10.
495. Малюга В. Інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН на початку нацистської
окупації України // Воєнна історія. — 2005. — №3-4.22
496. Машкін О. Гетьман Павло Скоропадський: життя та діяльність в роки Другої світової
війни. // Історія в школі. — 2004. — № 5—6.
497. Муковський І., Лисенко О. Україна — центральний плацдарм бойових дій 1941—1944
рр. // Історія в школі. — 2000. — № 5—6.
498. Муковський І., Лисенко О. Українська повстанська армія та збройні формування ОУН
у Другій світовій війні // Воєнна історія. — 2002. — №5-6.
499. Олександра М. Участь чехословацької бригади у визволенні м. Києва від фашистів. //
Історія в школі. — 1999. — № 10.
500. Пастушенко Т. Остарбайтери — українські примусові робітники нацистської
Німеччини. // Історія в школах України. — 2004. — № 9—10.
501. Па т риля к І. Д о п и та н ня пр о в не с ок ОУ Н т а УП А у б орот ьб у п роти н ац ис т с ьки х
окупантів на території України. // Український історичний журнал. — 2004. — № 5.
502. Патриляк І. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку
1941 р. // Український історичний журнал. — 2000. — № 4.
503. П а т р и л я к І . К . П і д г о т о в к а с т а р ш и н т а п і д с т а р ш и н у в і й с ь к о в и х ш к о л а х У П А / /
Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
504. Печенюк І., Печенюк С. До 120-річчя від дня народження Сидора Ковпака // Воєнна
історія. — 2007. — №1-3.
505. Потильчак О. Український вимір Другої світової війни: до дискусії про періодизацію
вітчизняної історії війни // Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — № 7.
506. Романко О.В. Підрозділи східних регіонів у німецьких збройних силах (1941-1945 рр.)
// Український історичний журнал. — 2005. — № 3.
507. Русак А. Хорватські легіонери на Східному фронті 1941—1943 рр. // Український
історичний журнал. — 2001. — № 2.
508. Сергійчук В. Історичні витоки волинської трагедії 1943 року // Воєнна історія. —
2003. — №3-4.
509. Сергійчук В. Хронологія волинської трагедії. 1943 // Воєнна історія, 2003. — №3-4.
510. Сидоров С. Штрафні підрозділи як форма покарання радянських військовослужбовців
та бойового використання військ у роки Другої світової війни. // Український історичний
журнал. — 2004. — №6.
511. Скоробогатов А. ОУН у Харкові за часів окупації (1941—1943 рр.). // Український
історичний журнал. — 2000. — № 6.
512. Соловйова Т.М. Робітники зі Сходу в роки Другої світової війни: свідчення очевидців
// Історія в середніх і вищих навчальних закладах. — 2005. — № 7.
513. Стоколос Н. Конфесійна політика окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату
“Україна” в 1941—1942 рр. // Український історичний журнал. — 2004. — № 3.
514. С т ор ож ук С . З аруч н ик и Д ругої сві т ової ві й ни . Д оля укра ї нс ьк их ос та рб а йт е рі в. //
Історія України. — 2002. — № 35.
515. Сушко О., Берендєєв О. Політичні погляди німецького керівництва на незалежність
України в період Другої світової війни. // Історія України. — 2002. — № 33—34.
516. Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності
ОУН і УПА // Історія в школах України. — 2006. — № 1—3.
517. Ч а й к о в с ь к и й А . З і с т о р і ї н і м е ц ь к о ї р о з в і д к и т а р а д я н с ь к о ї к о н т р р о з в і д к и . / /
Український історичний журнал. — 2004. — № 3.
518. Чернега А. Радянська правова система в роки Другої світової війни. // Історія в школі.
— 2000. — № 5—6.
519. Чернега П. Український народ у Другій світовій війні: новий погляд на проблему. //
Історія в школі. — 2000. — № 5—6.
520. Шайкан В. Гітлерівська мобілізація робочої сили з території Рейхскомісаріату
„Україна” і військової зони: питання колаборації // Історія в школі. — 2005. — № 11—12.
521. Шаповал Ю. Західноукраїнські землі (1939 рік — 22 червня 1941 року): невідомі
документи і факти. // Історія в школах України. — 2004. — № 9—10.23
522. Шаповал Ю. Пакт Ріббентропа-Молотова та Західна Україна: нові документи й факти.
// Історія в школах України. — 2000. — № 2.
523. Шаповал Ю. Українська Друга світова // Історія України. — 2006. — №39.
ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ
В 1945 — СЕРЕДИНІ 1950-Х PP.
524. Веселова О. Українське село під час голоду 1946 — 1947 років // Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 5.
525. Войналович В. Духовні навчальні заклади України (друга половина 40-х—перша
половина 60-х рр. XX ст.). // Український історичний журнал. — 2003. — № 4.
526. Ліпкан А. Операція «Вісла»: переселення чи депортація? // Воєнна історія. — 2003. —
№1.
527. Макарчук С. Переселення поляків із західних областей України в Польщу у 1944—
1946 рр. // Український історичний журнал. — 2003. — № 3.
528. Потильчак О. Відкритий судовий процес у Сталіно: маловідома сторінка військового
полону в Україні. // Історія в середній і вищих навчальних закладах. — 2005. —№1.
529. Уткін О. І. Львівський церковний собор 1946 р. в контексті тогочасних політичних
реалій. // Український історичний журнал. — 1998. — № 5.
530. Шаповал Ю. Уроки двох репатріацій (Виповнилося 60 років з початку масштабного
польсько-українського переселення). // Історія в школах України. — 2005. — № 3.
531. Шаповал Ю. Війна після війни // Воєнна історія. — 2002. — №5-6.
УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
(1953 — 1964 PP.)
532. „Хрущовізм” як соціально-політичне явище в історії України. // Історія України. —
2003. — № 44.
533. Кравчик Г. Протиріччя культурного розвитку українського села у 1960—80-ті рр. //
Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
534. Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956—1964). // Український історичний журнал.
— 1998. — № 2, 3, 4.
535. Кульчицький С. Входження Кримської області до складу УРСР. // Історія України. —
2004. — № 12.
536. Пристайко В. Реабілітація жертв сталінізму. // Історія в школах України. — 2001. —
№ 2.
537. Шабельцев С. Українські реемігранти з Аргентини (1950—1960-ті роки). //
Український історичний журнал. — 2003. — № 5.
УКРАЇНА В ПЕРІОД СТАБІЛІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
ТА ЗАГОСТРЕННЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ
(1965 — 1985 PP.)
538. Войтович О. Політичні аспекти історія Радянського Союзу в 1964—1985 роках //
Історія України. — 2007. — №6.
539. Докашенко В. Тоталітаризм і профспілки (До питання про механізм та наслідки
підпорядкування). // Історія в школі. — 1999. — № 11.
540. Євдокимова Т.А. Прояви політико-ідеологічної кризи в Україні кінця 60-х — початку
80-х. // Історія та правознавство. — 2004. — № 10.
541. Іщенко Я. Нереалізовані геральдичні проекти 1960-х рр. // Український історичний
журнал. — 2003. — № 6.24
542. Кримсько-татарський національний рух у 1950—1980-х рр.. за документами КДБ. //
Український історичний журнал. — 2004. — № 4.
543. Тронько П. Володимир Васильович Щербицький. // Історія України. — 2003. — №
33—34.
544. Тронько П. Володимир Васильович Щербицький. // Український історичний журнал.
— 2003.
545. Шаповал Ю. Володимир Васильович Щербицький: особа політика серед обставин
часу. // Український історичний журнал. — 2003. — № 1.
546. Шаповал Ю. Партійний “націоналіст” Петро Шелест у контексті політичної історії
України XX століття. // Історія в школах України. — 2004 — № 2.
РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
(1985—1991)
547. Барановська Н. Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема
України та світової спільноти. // Історія України. — 2003. — № 17, 18.
548. Коптєв С. Події серпня 1991 р. в Україні: спроба правової оцінки. // Історія в школах
України. — 2000. — № 1.
549. Кульчицький С. Історичні передумови переростання перебудови в національну
революцію (1989 - 1991 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки.
Міжвідомчий збірник наукових праць. — Випуск 5.
550. Кульчицький С. Хто змусив В. Щербицького визнати голод 1933 року? // Історія
України. — 2004. — № 40.
УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(після 1991 р.)
551. Веселова О. Мейс Джеймс Ернст (некролог) // Український історичний журнал. —
2004. — № 4.
552. Гриневич В. Про історію творення та політико-ідеологічне звучання державних гімнів
СРСР та УРСР // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник
наукових праць. — Випуск 5.
553. Гриневич Л. Державні гімни як символи політичної влади і боротьби в Україні (перша
половина ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий
збірник наукових праць. — Випуск 9.
554. Даниленко В. Релігійне життя в Україні у 1990-і роки. // Історія України. — 2002. —
№ 45.
555. Кульчицький С. Антикомуністична революція: 1991-й рік, 2004-й рік... Що далі? //
Історія України. — 2005. — №7.
556. Кульчицький С. Комуністична і антикомуністична революції в Україні // Історія в
школах України. — 2005. — № 5—10.
557. Кульчицький С. Політичне та соціально-економічне становище в перші роки
незалежності. // Історія України. — 2002. — № 18.
558. Кульчицький С. Утвердження незалежної України: перше десятиліття. // Український
історичний журнал. — 2001. — № 2.
559. Кульчицький С. Формування політичної системи у незалежній Україні. // Історія в
школах України. — 2000. — № 1, 2.
560. Кульчицький С. Політичне житя в Україні 2002-2005 рр. // Історія в школах України.
— 2006. — №4.
561. Падалка С. Державна влада незалежної України в контексті історизму. // Історія в
школі. — 2000. — № 3.562. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс) // Історія та
правознавство. — 2005. — № 10. (§ 6. Еволюція форм правління в незалежній Україні та її
сучасна форма державного устрою).
563. Троян О. Партійно-політична система України в 1989-2002 роках: від атомізації до
європейського плюралізму // Історія України. — 2003. — № 45.
Повернутись